Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy dla Raczków na kwiecień 2024

Tematy  kompleksowe:
 1. Kto nam pomoże?
 2. Chronimy dzieci.
 3. Dbamy o naszą planetę.
 4. Na wiosennej łące.
Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne:
Przygotowanie do nauki czytania:
 • Ćwiczenie umiejętności odróżniania zdania pytającego od oznajmującego.
 • Rozwijanie koncentracji na słowie czytanym.
 • Uważne słuchanie głośnego czytania, odpowiadanie na pytania do tekstu.
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami poprzez czytanie opowiadań podczas odpoczynku poobiedniego.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
 • Poznanie pojęć ekolog.
 • Nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.
 • Wprowadzenie pojęcia recykling, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia.
 • Wprowadzenie pojęć: sortowanie śmieci, wysypisko, śmieciarka.
 • Poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów, poszerzenie wiedzy na temat pomagania owadom.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki, doskonalenie umiejętności analizy sylabowej, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz odpowiadania na pytania, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, rozbudzanie wyobraźni.
 • Utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki.
 • Utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne, poszerzenie wiedzy na temat służb ratunkowych.
 • Rozwijanie postawy wdzięczności wobec pracowników służb ratunkowych oraz innych ludzi.
 • Poznawanie zadań służb ratunkowych, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, zapoznanie się z hasłem ewakuacja i omówienie zasad zachowania się podczas ewakuacji, budowanie zaufania do innych.
 • poznanie specyfiki pracy policji, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa.
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, kształtowanie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej, plastycznej, doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi podczas zabaw i wykonywania zadań.
Edukacja matematyczna:
 • Nabywanie wiedzy na temat różnych typów kalendarzy.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie.
 • Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
 • Poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia, kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko.
Przygotowanie do nauki pisania:
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu pęsetkowego oraz kolorowania w konturach.
 • Kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie.
Edukacja przyrodnicza:
 • Rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę.
 • Poznanie sposobów oszczędzania wody.
 • Wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczną postawę na co dzień, kształtowanie zachowań proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia.
 • Poznanie zasad dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie praktycznej umiejętności segregowania śmieci, rozwijanie postawy proekologicznej.
 • Nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.
 • Kształtowanie nawyku oszczędzania wody i postawy proekologicznej.
 • Zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół.
Edukacja społeczno – moralna:                                                       
 • Wdrażanie do zachowywania norm społecznych, np. oczekiwania na swoją kolej.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń i zadań w ustalonej kolejności.
 • Wykonywanie prac plastycznych niestandardowymi technikami.
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie wrażliwości dotykowej i węchowej, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, kształtowanie postawy odpowiedzialności za planetę.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy.
 • Nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy, kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Doskonalenie współdziałania w grupie.
 •  
Edukacja muzyczna:
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką.
 • Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.
 • Poznanie dźwięków zjawisk atmosferycznych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i formy.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i świadomości ciała.
 • Utrwalanie znajomości piosenki rozwijanie umiejętności muzycznych, zapoznanie z piosenką o tematyce wiosennej.
Edukacja zdrowotna:
 • Zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne według pomysłów własnych, opowieści ruchowe.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 •